Tìm hiểu lệnh if else trong MYSQL – Phần 5

posted in: Kiến thức máy chủ | 0

Bài viết trước trong chủ đề  MYSQL Stored Procedure chúng ta đã cùng đi tìm hiểu về

rồi đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tiếp nhé, tiếp theo đây là bài viết  ” Tìm hiểu lệnh if else trong MYSQL – Phần 5  ” nhé

1. Tìm hiểu mệnh đề if else trong MySql

Mệnh đề if cho phép bạn tạo luồng xử lý rẻ nhánh, nếu đúng thì thực thì và ngược lại mệnh đề sai thì nó sẽ không thực thi. Thông thường chúng ta kết hợp các toán tử, toán hạng và biến trong mysql để tạo ra các mệnh đề đúng sai trong điều kiện của lệnh  IF. Không những chỉ có IF mà ta có thể sử dụng mệnh đề IF ELSE trong MYSQL cũng được.

Cú pháp mệnh đề if – else trong MYSQL như sau:

1
2
3
4
5
6
7
IF if_expression THEN
    commands
   ELSEIF elseif_expression THEN
    commands
   ELSE
    commands
END IF;

Luồng đi như sau:

 • Nếu if_expression đúng thì nó sẽ thực thi câu lệnh bên dưới nó, ngược lại nó bỏ qua và nhảy xuống IFELSE
 • Nó kiểm tra mệnh đề IFELSE, nếu mệnh đề này đúng thì nó xử lệnh bên dưới, ngươc lại thì nó bỏ qua và nhảy tiếp xuống dưới.
 • Ở dưới nó nhận thấy chỉ còn có ELSE nên thực thi luôn chứ không cần kiểm tra điều kiện nữa.

Lưu ý với bạn là ta có thể có nhiều IFELSE chứ không phải chỉ 1 cái như trong ví dụ trên.

2. Ví dụ mềnh đề if else trong MySql Stored Procedure

Bây giờ ta sẽ làm một ví dụ cho bạn dễ hiểu hơn.  Trước tiên ta cần tạo một bảng thành viên và insert một số thông tin Username và Password. Bạn chạy lệnh sau để tạo bảng:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `members` (
  `us_id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `us_username` VARCHAR(30) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `us_password` VARCHAR(32) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `us_level` TINYINT(1) DEFAULT '0',
  PRIMARY KEY (`us_id`)
) ENGINE=INNODB  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=4 ;
--
-- Contenu de la table `members`
--
INSERT INTO `members` (`us_id`, `us_username`, `us_password`, `us_level`) VALUES
(1, 'admin', '57e34a1be668ebd6e40d430806beb099', 1),
(2, 'member', '57e34a1be668ebd6e40d430806beb099', 2),
(3, 'banded', '57e34a1be668ebd6e40d430806beb099', 0);

Trong bảng này ta cần chú ý đến field us_level như sau:

 • Nếu us_level = 0 => tài khoản bị khóa
 • Nếu us_level = 1 => admin
 • Nếu us_level = 2 => member

Bây giờ ta viết Procedure đăng nhập với yêu cầu như sau:

 • Nếu us_level = 0 => tài khoản bị khóa
 • Nếu us_level = 1 => là admin
 • Nếu us_level = 2 => là member
 • Nếu không tồn tại => đăng nhập sai

Ý tưởng:

 • Tạo Procedure với tham số truyền vào là gồm usernamepassword thuộc loại IN, còn result thuộc loại OUT để lấy sử dụng. Nếu chưa biết hai khái niệm INOUT vui lòng đọc lại bài tham số trong Procedure.
 • Ta sẽ tạo một biến flag để lưu trữ us_level của người dùng, giá trị khởi tạo của nó là -1. Sau khi thực hiện lệnh SELECT nếu giá trị flag = -1 tức là không tồn tại usernamepassword trong CSDL, ngược lại thì ta sẽ check flag để trả về kết quả tương ứng.

Bài giải:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
DELIMITER $$
DROP PROCEDURE IF EXISTS `checkLogin`$$
CREATE PROCEDURE `checkLogin`(
    IN input_username VARCHAR(255),
    IN input_password VARCHAR(255),
    OUT result VARCHAR(255)
)
BEGIN
    /*Bien flag luu tru level. Mac dinh la -1*/
    DECLARE flag INT(11) DEFAULT -1;
    
    /*Thuc hien truy van gan level vao bien flag*/
    SELECT us_level INTO flag FROM members
    WHERE us_username = input_username AND us_password = MD5(input_password);
    /*Sau khi thuc hien lenh select nay ma ko co du lieu thi
      luc nay flag se khong thay doi. Chinh vi the neu flag = -1 tuc la sai thong tin
    */
    IF (flag <= 0) THEN
            SET result = 'Thong tin dang nhap sai';
        ELSEIF (flag = 0) THEN
            SET result = 'Tai khoan bi khoa';
        ELSEIF (flag = 1) THEN
            SET result = 'Tai khoan admin';
        ELSE
            SET result = 'Tai khoan member';
    END IF;
END$$
DELIMITER ;

Sử dụng:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CALL checkLogin('admin', 'vancuong', @result);
SELECT @result;
-- hoặc
CALL checkLogin('member', 'vancuong', @result);
SELECT @result;
-- hoặc
CALL checkLogin('banded', 'vancuong', @result);
SELECT @result;

Bạn hãy chạy lên và xem thành quả nhé.

Lời kết:

Câu lệnh if else trong MySql thường hay sử dụng trong Stored Procedure  chứ ít khi được sử dụng trong câu lệnh SELECT, nếu  ở trong SELECT thì ta thường sử dụng lệnh CASE để thay thế. Hy vọng qua bài này bạn sẽ hiểu một chút về lệnh if else trong mysql và là tiền đề để học những bài sau nữa. Chúc bạn học tốt!

Theo code.freetuts.net

Bình luận