Tìm hiểu về vòng lặp while trong MySql

posted in: Kiến thức máy chủ | 0

Tìm hiểu về vòng lặp while trong MySql

Xem thêm những bài viết khác cùng chủ đề nhé:

1. Cú pháp vòng lặp while trong MYSQL

Ta có cú pháp vòng lặp while như sau:

1
2
3
WHILE expression DO
   Statements
END WHILE;

Nếu biểu thức expression có giá trị là sai thì vòng lặp sẽ dừng, ngược lại thì vòng lặp sẽ được thực hiện. Chính vì vậy khi sử dụng bạn cẩn thận nếu như bị lặp vô hạn thì ưng dụng của bạn sẽ bị chết ngay lập tức.

2. Ví dụ vòng lặp While trong MYSQL

Ví dụ: Viết chương trình Stored Procedure in ra màn hình các số từ a tới b bằng vòng lặp While.

Trong ví dụ này mình có sử dụng  hàm CONCAT, đây là một hàm nỗi chuỗi trong MYSQL và tham số truyền vào của nó là danh sách các chuỗi cần nối cách nhau bởi dấu phẩy. Hàm này không giới hạn tham số truyền vào. Nếu như bạn sử dụng cú pháp dấu + để nối chuỗi thì sai nhé, trong MYSQL không hỗ trợ phép toan này đối với chuỗi mà chỉ dành cho number.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
DELIMITER $$
DROP PROCEDURE IF EXISTS loopWhile$$
CREATE PROCEDURE loopWhile(
    IN a INT(11),
    IN b INT(11)
)
BEGIN
    -- Chuoi in ra man hinh--
        DECLARE str  VARCHAR(255) DEFAULT '';
    
        WHILE (a <= b) DO
        SET  str = CONCAT(str,a,',');
                SET  a = a + 1;
        END WHILE;
        
        SELECT str;
END$$
DELIMITER ;

Chạy thử:

1
CALL loopWhile(1,10);

Kết quả:

Lời kết:

Qua 7 bài viết về chủ đề  Mysql Stored Procedure hy vọng đã giúp các bạn trang bị cho mình được những kiến thức cơ bản về Mysql Stored Procedure. Chủ đề Mysql Stored Procedure đến đây là kết thúc.

Chúc các bạn học tốt

Theo code.freetuts.net

Bình luận